gensyn
TRIVSEL

Elevernes trivsel er et strategisk indsatsområde for Struer Statsgymnasium. Trivslen udgør grundlaget for et sundt og frugtbart læringsmiljø. Vi gennemfører løbende elevtrivselsmålinger, og der formuleres i pædagogisk råd, elevråd og ledelse opfølgningsplaner på hver undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen i efteråret 2015 har vi bl.a. igangsat udvalgsarbejde omkring evaluering og feed back og iværksat indsats om elevernes brug af PC i undervisningen som læringsredskab i skoleåret 2016-17.

Resultaterne for de seneste års målinger kan ses her:

Elevtrivselsmålinger 2008 - 2010 - 2011 - 2013 - 2015

Et særligt strategisk indsatsområde inden for elevtrivsel er Struer Statsgymnasiums arbejde med at sikre at flest muligt elever med fagligheden på plads gennemfører deres uddannelse. Vores samlede indsats omkring fastholdelse kan du læse mere om i vores fastholdelsesstrategi .

Personaletrivsel

Hvert tredje år gennemfører vi den lovmæssige arbejdspladsvurdering (APV), som vi bruger til at kortlægge det samlede arbejdsmiljø. Resultatet af arbejdspladsvurderingen skal være med til at identificere områder, hvor der behov for at forbedre arbejdsmiljøet.

En gang årligt drøfter samarbejdsudvalget personalepolitiske tiltag, der tilsammen skal være med til at styrke SSG som en attraktiv arbejdsplads. De personalemæssige tiltag skal dels fremme det kollegiale sociale samarbejde og dermed også det faglige og dels virke sundhedsfremmende.

Oversigt over personalepolitiske tiltag, opdateret januar 2017

  •  
  •  

Samarbejdsudvalget drøfter fortløbende, dvs. ca. en gang om året, hvordan og hvor langt skolen skal og kan gå mht. personalepolitiske tiltag, der tilsammen skal være med til at styrke SSG som en attraktiv arbejdsplads.

 

De personalemæssige tiltag har forskellige formål,

  • dels er det formålet at fremme det kollegiale sociale samarbejde (og dermed også faglige)

  • dels er der et sundhedsfremmende formål.

       Konkrete personalepolitiske tiltag

Status, januar 2017

Massageordning
SSG har aftale med Struer Fysioterapi om tilskud til fysioterapi for de ansatte.

 

Forår 2016

Skærmbrille
SSG har indgået skærmbrilleaftale med Dansk Erhvervsoptik jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om skærmarbejde.

 

Efterår 2015

Opbygning af welness-rum med massagestole
samt selvbetjening for sundhedstjek

Et lokale over for skolens fitnessrum er indrettet til personalet med to pro-massagestole.
Endvidere indrettes i samme rum en selvbetjeningsmulighed for opfølgning på sundhedstjek. Check selv følgende: blodtryk, fedtprocent, BMI og vægt. Skemaer med vejledning fremlægges, så alle kan klare sig selv.

 

Skoleåret 2013-14
foråret 2014

Sundhedstjek af hele skolens personale er gennemført i efteråret 2013

SSG tilbød og gennemførte sundhedstjek i forhold til KRAMS-faktorerne (Kost – Rygning – Alkohol – Motion – Stress) for alle ansatte på SSG. Skolen købte ydelsen hos et professionelt anerkendt firma (Dansk Firmaidrætsforbund)

 

Skoleåret 2013-14
efteråret 2013

SSGs sundhedspakke indføres

Sundhedspakken er en række konkrete tilbud til skolens personale og politikker inden for KRAMS-områderne (Kost – Rygning – Alkohol – Motion – Stress)

 

Indføres fra august 2013

SSG sundhedscertificeres
Det forventes, at SSG som arbejdsplads bliver officielt sundhedscertificeret (den 20.8.13)

 

August 2013

         Skolen opretter et sundhedsudvalg med henblik at SSG bliver sundhedscertificeret
Sundhedsudvalget arbejder målrettet med at etablere en aktiv sundhedsfremmepolitik på SSG til gavn for hele SSGs personale.
En række aktiviteter er i gangsat i løbet af 2012-13.

Fra august 2012

         Gratis adgang til Folkeuniversitetet for SSG-ansatte
Til et udvalg af arrangementer under Holstebro Folkeuniversitet har skolen indgået aftale om, at skolens personale kommer gratis ind

Indført pr. august 2011

         Personaleordning om adgang til brug af coach/psykolog.
Det er aftalt i SU, at skolens og kostskolen personale, der kan føle behov for en eller flere samtaler med en coach eller psykolog pga. årsager relateret til arbejdet, kan få disse samtaler dækket af skolen.
Ordningen er på prøve, og det er aftalt, at følgende procedure følges: a) Henvendelse skal ske til din TR på skolen eller til en af skolens arbejdsmiljørepræsentanter b) TR/arbejdsmiljø-repræsentanten vurderer i første omgang om og hvordan sagen kan bringes videre til skolens ledelse, c) TR/arbejds-miljørepræsentanten bringer sagen til ledelsen med en indstilling om behov og dækning af samtaler med coach eller psykolog. d) Skolens ledelse tager hurtigt stilling til beslutning i sagen. Der er tavshedspligt i disse sager.

 

Indført skoleåret 2010-11

Frugtordning.
Tilbud om gratis frugtordning for skolens og kostskolens personale på alm. skoledage. Skolens kantine/kostskolens køkken vil være leverandør.

Indført
efterår 2009

Kaffe/te-ordning.
Tilbud om gratis kaffe- og te-ordning på alm. skoledage for skolens og kostskolens personale.
Da man ikke kan sige, at en gratis kaffeordning er til fremme af personalets sundhed, er det indbygget i forslaget, at der fx med ordningen opfordres til at begrænse det personlige kaffeforbrug, herunder at det er en god ide at drikke vand ind i mellem.

Indført
efterår 2009

Fitness i skolens nye fitnessrum.
Tilbud om brug af skolens fitnessfaciliteter samt tilbud om introduktionsinstruktion i mindre personalehold i ”Kom-godt-og-sikkert-i-gang-med-fitness” ved en idrætslærer fra skolen.

Indført
efterår 2009

Ændring af kantinens sortiment

Skolens kantines sortiment ændres i en mere sundhedsfremmende retning.

Indført
sommer

2009

Madordning.
Tilbud på lærerværelset om attraktiv frokostordning (buffet), hvor lærerne betaler et beløb pr. dag for deltagelse.

Indført
forår 2009

Sundhedsfremmende initiativer.
Skolens sundhedsudvalg arbejder med forskellige initiativer til sundhedsfremme for personale og elever på SSG.

Udvalget holdt pause i

perioden 2009-12

 

 

 

Kontakt

Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2, DK-7600 Struer
Tlf. 97 854300
struer-statsgym@stgym.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag - onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 14:00
ean-nr.: 5798000558236
CVR.nr. 29548358